MISSION & SCHEDULE

MISSION & SCHEDULE

주요사업 스케줄
 사업/교육/워크숍 > 주요사업 스케줄
주요사업 스케줄
오늘은 202005 25일 입니다.
일요일 월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일
         01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
1) 임실N청년 워크숍


23 

24 

25 

26 
1) 과소화영양돌봄사업 1회차


27 
1) 2020년 임마넷 컴퓨터활용교육 1회차..

2) 과소화영양돌봄사업 1회차


28 
1) 과소화영양돌봄사업 1회차


29 
1) 2020년 임마넷 컴퓨터활용교육 2회차..

2) 과소화영양돌봄사업 1회차


30 

31 

           
이전달 다음달